Dofinansowania z Funduszy Państwowych/Unijnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

5 kwietnia 2024

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 zapewnia  wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Celem Programu w ramach modułu 1 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży z terenu Gminy Łukta. Celem Programu jest również ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji i wymagających wsparcia. Realizacja Programu ma służyć także poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Czytaj więcej o: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2024

28 marca 2024
Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, 
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1
Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2024

Przebudowa drogi w miejscowości Plichta oraz przebudowa drogi w miejscowości Tabórz

28 marca 2024

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi w miejscowości Plichta oraz przebudowa drogi w miejscowości Tabórz

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo, gmina Łukta i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotkowo, gmina Łukta

28 marca 2024

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”

19 marca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie w 2024 roku realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program ma na celu:
1.    Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
2.    Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
3.    Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
4.    Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Wartość programu wynosi 100 520,00 zł
Dofinansowanie dla gminy Łukta wynosi 100 520,00 zł

Czytaj więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2023

16 listopada 2023
Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, 
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1
Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2023

Przebudowa dróg w miejscowości Zajączkowo i Nowe Ramoty

26 czerwca 2023

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta

26 czerwca 2023

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

21 listopada 2022

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-17
Data publikacji:2021-12-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4731